گزارش تصویری حضور ولی اله عظمتی در بین اقشار مختلف مردم شهرستان رشت

گزارش تصویری حضور ولی اله عظمتی در بین اقشار مختلف مردم شهرستان رشت