نادر صالح با حکم مهندس رضا خضردوست بعنوان مدیر روابط عمومی و نیز سخنگوی اداره کل شرکت مخابرات استان گیلان منصوب می گردد.

نداي گيلان: شنیده ها حاکی از این است، نادر صالح پس از دوسال دوری از مدیریت روابط عمومی شرکت مخابرات گیلان، با حکم مهندس رضا خضردوست بعنوان مدیر روابط عمومی و نیز سخنگوی اداره کل شرکت مخابرات استان گیلان منصوب می گردد.
صالح هم اکنون رئیس اداره بازرسی-ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات امخابرات استان گیلان می باشد. لازم به ذکر است نادر صالح پیش از قاسم عزیزی مدیر روابط عمومی مخابرات استان گیلان بوده است./اعتدال شرق