شعبه 32 دادگاه طی نامه ای خطاب به اداره کل حقوقی بانک مرکزی از این بانک خواسته تا

330/191/560/925 ریال بابت مجموع محکوم به و مبلغ 16/509/500/000نیم عشر اجرایی از سپرده قانونی بانک ایران زمین نزد بانک مرکزی کسر و به حساب جاری مجتمع شهید مدنی واریز گردد.

به گزارش ندای گیلان و بر اساس مستندات موجود ارائه شده به تحریریه خبر این پایگاه خبری طی حکم شعبه 32 دادگاه عمومی و حقوقی تهران، مبلغ 331/878/228/173 ریال بابت مجموع محکوم به و مبلغ 16/594/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرائی از حساب های این بانک توقیف و به تمامی  بانک ها از سوی این دادگاه ابلاغ شده که مبلغ ذکر شده را در غالب دو فقره چک مجزا در وجه شعبه دادگاه مذکور صادر و ارسال کنند.

همچنین شعبه مذکور دادگاه طی نامه ای خطاب به اداره کل حقوقی بانک مرکزی از این بانک خواسته تا

330/191/560/925 ریال بابت مجموع محکوم به و مبلغ 16/509/500/000نیم عشر اجرایی از سپرده قانونی بانک ایران زمین نزد بانک مرکزی کسر و به حساب جاری مجتمع شهید مدنی واریز گردد.