این دورهای آموزشی نقش مهمی را در زمینه ارتقاع خدمات بانکی و فرایند کمک به مشتریان برای اطلاع فرایند های بانکی و رشد اقتصادی کشور دارد .

به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد استان گیلان، فریدون حاجی زاده،رئیس اداره امور شعب استان گیلان در آغاز برگزاری این دوره آموزشی یک روزه گفت در این دوره آموزشی روسای 18شعبه بانک مهر اقتصاد استان گیلان فرایند آموزشی پیشنهادی ریسک و انواع آن ، فرآیند ریسک پذیری بانک ، مدیریت ریسک ، نقش روسای شعب در فرآ یند مدیریت ریسک و رتبه بندی ،زیر نظر دکتر امیدی نژاد از موسسه عالی بانکداری بانک مرکزی فرا می گیرند .

رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد گیلان با بیان اینکه  این دوره آموزشی با هدف افزایش دانش و توانایی کارکنان بانک  برای ارائه بهتر خدمات بانکی بانک مهر اقتصاد  برگزار شده  افزود: این دورهای آموزشی نقش مهمی را در زمینه ارتقاع خدمات بانکی و فرایند  کمک به مشتریان برای اطلاع فرایند های بانکی و رشد اقتصادی کشور  دارد .

لازم به یاد آوری است دورهای آموزشی راهبران شعب پیش از این در اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان برگزار شده است .