مدیر منطقه پنج شهرداری رشت
رشد ۱۰۶ درصدی درآمد نسبت به بودجه منطقه در سال ۱۴۰۰ 27 شهریور 1400
مدیر منطقه پنج شهرداری رشت خبر داد:

رشد ۱۰۶ درصدی درآمد نسبت به بودجه منطقه در سال ۱۴۰۰

مدیر منطقه پنج شهرداری رشت از رشد ۱۰۶ درصدی درآمد نسبت به بودجه منطقه در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

اجرای مرمت مکانیزه و روکش آسفالت جاده لاکان 16 آبان 1397
مدیر منطقه پنج شهرداری رشت خبر داد:

اجرای مرمت مکانیزه و روکش آسفالت جاده لاکان

مدیر منطقه پنج شهرداری رشت از اجرای مرمت مکانیزه و روکش آسفالت جاده لاکان از شهرک لاکان شهر تا دهکده گیل خبر داد.