« شفت »
  • محسنی با بیان اینکه تولید ماهیان گرم آبی در شفت به ۶۶۰۰ تن در سال رسیده است تصریح کرد: شرایط جغرافیایی و آب و هوای این شهرستان زمینه های سرمایه گذاری در بخش شیلات را به خوبی فراهم کرده است.