« رضوانشهر »
  • لطفی با تاکید بر اینکه سال 97 می‌توان به مرحله آبگیری در سد پلرود رسید خاطرنشان کرد: پنج ماه پس از آبگیری در سد پلرود، این سد بزرگ شمال کشور به مرحله بهره برداری می‌رسد.

  • ماموران این اداره پس از درگیری با متخلفین موفق به کشف و ضبط یک قبضه اسلحه شکاری ته پر قاچاق،4 تیر فشنگ پر ، چاقو و لاشه 6 قطعه پرنده ابیاء شدند.