يحيي زاده گفت: متاسفانه بعضي از كشورهاي خارجي از كشاورزي، منابع غذايي و يا حتي سم، كود، دان مرغ و نظاير آن نيز به عنوان اهرمي براي زور و تحكم به ملت ايران استفاده مي كنند.

به کزارش ندای گیلان، مسعود يحيي زاده، رئيس گروه پژوهش و آينده­نگري مركز آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در جمع خبرنگاران در پاسخ به اينكه دولت تا چه حد توانسته به وعده هاي خود عمل كند و باعث افزايش اميد در جامعه شود، مي گويد: هر دولتي ويژگي­هايي دارد. به نظر مي رسد اولين ويژگي دولت سيزدهم به سرانجام رساندن پروژه هاي نيمه كاره است. به بيان ديگر يكي از سياست هاي اصلي دولت اين بوده كه به سراغ پروژه هاي نيمه تمام برود و دوباره باري به بودجه كشور اضافه نكند و اين يك حركت بسيار خوبي است. چون دولت به دنبال خودنمايي نبوده، بلكه واقعا تلاش كرده است مسئله اي را كه سال ها تحت عنوان پروژه هاي نيمه كاره، انباشته شده بود و در واقع سرمايه بيت المال بوده است را به اتمام برساند و ساماندهي كند.

وي اين ويژگي و اقدام را نشانه پاسخگو بودن دولت دانسته و مي افزايد: دولت سيزدهم فارغ از اينكه گفته شود دولت هاي پيشين كار كرده اند يا نه و يا پر كار يا كم كار بوده اند و مسايلي از اين دست، مقوله پروژه هاي نيمه كاره را به صورت كلي ديده و براي اتمام اين پروژه ها تلاش كرده و مي كند. همانگونه كه گاه توي خبرها مي شنويم فلان كارخانه راه اندازي شده  يا فلان پروژه آبرساني و برق رساني و امثالهم انجام شده است و دولت سيزدهم ابايي هم ندارد كه بگويد اينها پروژه هاي نيمه كاره دولت هاي قبل بوده و ما انجام داديم. البته به نوعي قدرت نمايي هم هست كه نشان مي دهد دولت هاي قبلي نتوانستند كار را تمام كنند و اكنون در اين دولت كار تمام مي شود.

وي با اعتقاد بر اينكه چنين رويكرد و اقداماتي زمينه اميدواري در جامعه را فراهم مي كند، مي گويد: چون مردم از اينكه اين همه سرمايه در فلان پروژه رها شده و كسي توجه نمي كند رنج مي برند اما وقتي مي بينند اين دولت اهتمام كرده است كه با اتمام پروژه هاي نيمه تمام و يا راه اندازي مجدد كارخانجات ضمن جلوگيري از هرز رفتن سرمايه، اشتغالزايي كند بسيار برايشان ارزشمند است.

وي ارايه طرح الگوي كشت را دومين ويژگي دولت سيزدهم در مقوله امنيت غذايي ارزيابي مي كند و ادامه مي دهد: دومين ويژگي دولت «طرح الگوي كشت» است. چون اين طرح موضوع بسيار مهمي را در كشور دنبال مي كند. به بيان ديگر در اين طرح هم تغيير الگوي كشت و هم تثبيت الگوي كشت در نظر گرفته شده است. يعني بايد متناسب با ويژگي هاي جغرافيايي هر استان و توان و استعدادي كه هر استان براي توليدات كشاورزي دارد برايش الگوي كشت ارايه شود و چنانچه كشاورزي برخلاف آن چيزي كه مي بايست توليد مي كرد، توليد كند در حقيقت مشمول حمايت و خدمات دولت نمي شود.

وي با تاكيد بر اينكه امروز كشاورز بايد به فكر توليد درست و به صرفه براساس ويژگي ها و استعدادهاي جغرافيايي منطقه خود باشد، مي افزايد: متاسفانه الان بعضي از توليدات كشاورزي برايمان به صرفه نيست. از جمله محصولات آب بر مانند خربزه، هندوانه و… چون با كاشت اين محصولات و فروش آن به ساير كشورها انگار داريم آب را صادر مي كنيم. يعني در حقيقت منابع آب كشور را داريم براي اين محصولات صرف مي كنيم در حالي كه بايد روي گندم، علوفه و محصولات استراتژيك سرمايه گذاري كنيم. براي همين يكي از راهكارها «كشت فراسرزميني»(۱) است.

يعني در سرزمين ديگري محصول مورد نظر كاشت و براي مصرف داخلي و همچنين صادرات به ديگر كشورها برداشت و استفاده شود. در چنين حالتي منابع كشور آزاد شده و مي توان اين منابع را براي كاشت محصولات ضروري ديگر استفاده كرد تا عاملي براي فشار و زور از خارج از كشور را شاهد نباشيم.

يحيي زاده گفت: متاسفانه بعضي از كشورهاي خارجي از كشاورزي، منابع غذايي و يا حتي سم، كود، دان مرغ و نظاير آن نيز به عنوان اهرمي براي زور و تحكم به ملت ايران استفاده مي كنند.

وي ضمن اشاره به فعاليت هاي شركت هاي دانش بنيان در ايران كه با حمايت رهبري توسعه پيدا كرده اند، معتقد است شركت هاي دانش بنيان مي توانند در اين زمينه ها گام هاي خوبي بردارند.

وي مي افزايد: همانطور كه صنايع دفاعي با حمايت رهبري بسيار تقويت شد و ما امروز در امنيت هستيم. ايشان با استقامت اين قضيه را مديريت كردند تا صنعت دفاعي كشور قوي شده و رشد كند. در بحث شركت هاي دانش بنيان نيز كدام دولت يا نهاد توانسته بود اينقدر از اين شركت هاي دانش بنيان حمايت كند كه شخص رهبري اين كار را كرد.

البته بحث شركت هاي دانش بنيان موضوع جديد يا مجهولي توي جهان نيست ولي ما در كشور زياد به آن توجه نمي كرديم و شركت ها هم درك درستي از موضوع نداشتند. بنابراين شناخت درست از مسئله مهم است. يكي از ويژگي ها در حوزه رهبري نخست شناخت درست مسئله و بعد حل مسئله بوده است. يعني اول بررسي كردند صنعت دفاعي ايران چه مسايلي دارد و اگر اين مسايل حل نشود چه آسيب هايي در بعد ملي ممكن است به ما برسد.

بنابراين در دولت سيزدهم گام هاي خوبي برداشته شده است ولي ممكن است به دليل پاره اي مشكلات ديگر، اقدامات درست و خوب، خيلي به چشم نيايد كه نياز به اطلاع رساني دارد.