در برآورد لایحه بودجه 96 برای حقوق و مزایای مستمر مبلغ 2 میلیون و 79 هزار و 57 میلیون ریال،سایر 2 میلیون و 77 هزار و 874 میلیون ریال و جمعا 4 میلیون و 156 هزار و 931 میلیون ریال برای اعتبارات هزینه ای در نظر گرفته شده است

به گزارش‌‌‌‌‌ندای گیلان در برآورد لایحه بودجه 96 برای حقوق و مزایای مستمر مبلغ 2 میلیون و 79 هزار و 57 میلیون ریال،سایر 2 میلیون و 77 هزار و 874 میلیون ریال و جمعا 4 میلیون و 156 هزار و 931 میلیون ریال برای اعتبارات هزینه ای در نظر گرفته شده است.

که اعتبار اختصاصی سال 96 این وزارتخانه (وزارت راه و شهرسازی) یک میلیون و 265 هزار میلیون ریال، اعتبار تملک دارایی های سرمایهای 80 میلیون و 638 هزار و 754 میلیون ریال است

که جمعا بودجه این وزارتخانه در سال 96، 86 میلیون و 60 هزار و 685 میلیون ریال برآورد شده است.

این اعتبارات به 16 زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی اختصاص مییابد.در این راستا رقم تملک دارییهای سرمایهای خود وزارت راه و شهرسازی 7 میلیون و 992 هزار میلیون ریال در بودجه 96 برآورد شده است.

رقم تملک داراییهای سرمایهای سازمان هواشناسی برای سال آینده 445 هزار و 900 میلیون ریال برآورد شده است.بودجه عمرانی پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی در سال آینده 15 هزار میلیون ریال، بودجه عمرانی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی 92 هزار و 489 میلیون ریال برآورد شده است.

همچنین 143 هزار و 400 میلیون ریال به دبیرخانه شورای عالی در وزارت شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی اختصاص مییابد همچنین بودجه عمرانی سازمان هواپیمایی کشوری 3 میلیون ریال و بودجه عمرانی مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی 15 هزار میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین برای راه آهن جمهوری اسلامی ایران بودجه عمرانی 14 میلیون و 386 هزار و 900 میلیون ریال و برای شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 42 میلیون و 701 هزار و 900 میلیون ریال بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است.

در لایحه بودجه سال 96 بودجه عمرانی سازمان راهداری 7 میلیون و 520 هزار و 297 میلیون ریال،بودجه عمرانی سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی 4 میلیون و 882 هزار و 43 میلیون ریال، بودجه عمرانی شرکت عمران شهرهای جدید یک میلیون و 167 هزار و 600 میلیون ریال بودجه عمرانی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران یک میلیون و 111 هزار و 522 میلیون ریال و بودجه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی 164 هزار و 700 میلیون ریال برآورد شده است.

لایحه بوده سال 96 امروز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.فارس