برای اولین بار در طول فعالیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رشت، پرونده های موجود در این کمیسیون به صفر رسیده و هم اکنون کار رسیدگی به پرونده ها در این کمیسیون به روز انجام‌ می شود.

به گزارش ندای گیلان،این مطلب را رضا ویسی در جلسه معارفه سرپرست جدید دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رشت عنوان کرد و گفت: این وضعیت با همت و تلاش همه کارکنان دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ برای اولین بار صورت می گیرد.

معاون معماری و شهر سازی شهرداری رشت سپس تاکید کرد: این وضعیت برای کمیسیون ماده ۱۰۰ ایده آل است و فرآیند خوب و ارزشمند موجود، کار رسیدگی به پرونده های رسیده را آسانتر می کند.

گفتنی اینکه وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از نظر ضوابط شهر سازی و ایمنی است. بنا بر این در حال حاضر اگر شهروندان در حوزه ساختمان‌ سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.