مدیرعامل آبفای گیلان از اجرای پروژه کاهش 500 لیتر بر ثانیه از آب بدون درآمد در سال 98 خبر داد و گفت: امید است که در سال جاری هدر رفت استان حداقل 1% کاهش یابد.

سید محسن حسینی  در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان در رشت در خصوص میزان هدر رفت آب در شبکه آب شهری استان اظهار داشت:آب بدون درآمد استان در سال 96 به میزان 8/26% گزارش شده که طی برنامه ریزی و عملیات انجام شده در سال 97 مقدار آن به 4/25% کاهش یافته است.

این مقام مسئول با تصریح بر اینکه از جمله اقدامات شاخص انجام شده سال 97 در این خصوص طرح و اجرای پروژه کاهش 300 لیتر بر ثانیه از آب بدون درآمد استان است خاطرنشان کرد: طی این پروژه ضمن شناسایی و رفع نشت های مخفی در خطوط انتقال شبکه توزیع نشت یا سرریز مخازن، انشعاب غیر مجاز، شناسایی و تعویض کنتورهای کم کار یا خراب نسبت به کاهش در حدود 5/1% از آب بدون درآمد استان اقدام شد.

مدیرعامل آبفای گیلان با بیان اینکه براساس تجربیات بدست آمده در سال گذشته پروژه ای تحت عنوان کاهش 500 لیتر بر ثانیه از آب بدون درآمد در سال 98 تعریف و جهت اجرایی شدن آن برنامه ریزی شده است گفت: امید است که درسال جاری هدر رفت استان حداقل 1% کاهش یابد.