نمایشگاه تولیدات و توانمندی های بانوان در شهرستان رشت گشایش یافت