شهرداری بدليل ارتباط مستمر با مهندسين مشاور و ساير عناصر تصميم ساز و تهيه كنندگان اسناد و برنامه های شهری و طرحهای تفصيلی، از جايگاه ويژه ای در زمينه توسعه فضاهای تفريحی و ورزشی (پاركها و فضاهای ورزشی) برخوردار است.

به گزارش ندای گیلان از رشت،هر چند متولی اصلی احداث و نگهداری فضاهای ورزشی بر عهده سازمان تربیت بدنی است، اما بر اساس بند ٢١ از ماده ۵۵ قانون شهرداری، احداث ورزشگاهها یکی از وظایف شهرداری محسوب می شود.
شهرداری بدلیل ارتباط مستمر با مهندسین مشاور و سایر عناصر تصمیم ساز و تهیه کنندگان اسناد و برنامه های شهری و طرحهای تفصیلی، از جایگاه ویژه ای در زمینه توسعه فضاهای تفریحی و ورزشی (پارکها و فضاهای ورزشی) برخوردار است که توسعه این فضاها با هدف تأمین فضاهای لازم برای گذران اوقات فراغت شهروندان صورت می گیرد.
در سالهای اخیر اقدامات منسجمی از طرف شهرداری رشت برای توسعه ورزش همگانی و بسترسازی مناسب جهت ارتقاء سطح فرهنگی مردم برای گرایش به ورزش بعنوان وسیله ای برای پرکردن اوقات فراغت به اجرا درآمده است اما با ورود بیماری کرونا این برنامه ها موقتاً متوقّف شده است.
شهرداری رشت می تواند با رسیدگی به وضعیت نامناسب فضاهای ورزشی از نظر تجهیزات و لوازم ورزشی، اقدام به نوسازی و تعمیر این تجهیزات تجهیزات نماید.
توزیع صحیح اماکن ورزشی متناسب با نیازهای متنوع گروههای مختلف سنی و جنسی و تنوع بخشیدن به رشته های ورزشی مورد علاقه بانوان، تدارک و در نظر گرفتن تجهیزات و امکانات ورزشی برای افراد معلول از ضرورت هایی است که کمبود اینگونه فضا های اختصاصی در سطح شهر رشت احساس می شود و نیاز به توجه بیشتری دارد.
همچنین شهرداری باید با نظارت بر عملکرد فضاهای ورزشی تحت مالکیت بخش خصوصی برای جلوگیری از سودجویی اقتصادی و منفعت طلبی این بخش در ورزش و پایین آوردن هزینه های استفاده از فضاهای ورزشی در راستای ترغیب هر چه بیشتر شهروندان به مشارکت در ورزش برای سلامت و شادابی شهروندان گام بردارد.
شهرداری رشت با تبلیغات گسترده برای ترغیب مشارکت مردم در ورزش با توزیع بروشور و کاتالوگهای متنوع، شهروندان را به ورزش سوق دهند.
شهرداری رشت با موانع و تنگناهای متعددی در زمینه توسعه فضاهای ورزشی روبرو است از جمله این مشکلات، فقدان تأمین بودجه کافی و کمبودهای مالی شهرداری و نیز عدم تثبیت جایگاه تشکیلاتی ورزش شهرداری بین سایر سازمانهای مسئول و نیز عدم شفافیت در حیطه وظایف شهرداری در امور ورزش میباشد.
همچنین فقدان ارتباط مستمر و نتیجه بخش بین
شهرداری و تربیت بدنی و بخش خصوصی در حوزه ورزش سبب نبود حمایتها و همکاری های موثر بین این سازمانها شده است.

❇️مجید عزیزی