شهردار لاهيجان و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر از آسايشگاه سالمندان اين شهرستان بازديد كردند.

به گزارش ندای گیلان،در اين بازديد مهندس كاظمي شهردار لاهيجان به همراه آرمان پورياسري عضو شوراي شهر و جمعي از مديران شهرداري در جمع سالمندان حضور يافته و با اهداي شاخه گل از آنان قدرداني كردند.
شهردار لاهيجان با بيان اينكه احترام به پدران و مادران و افراد سالخورده بر همه ما واجب است گفت: ما به عنوان فرزندان اين افراد با حضور در آسايشگاه و دلجويي از سالمندان مي توانيم باعث افزايش روحيه آنان شويم.
شهردار لاهيجان در اين بازديد از بخش هاي در دست ساخت آسايشگاه سالمندان لاهيجان ديدن كرد.
قرباني مديرعامل آسايشگاه سالمندان لاهيجان نيز از حضور شهردار لاهيجان و عضو شوراي شهر قدرداني نمود و گزارشي از رسيدگي به سالمندان و توسعه آسايشگاه ارائه كرد.