کارگران کارخانه «ایران برک» با نصب پرده نوشته ای بر دیوار کارخانه و همچنین فروشگاه ایران برک، از مدیران استان خواسته اند که فکری برای دریافت مطالبات ۹ ماهه خود از مدیرعامل این کارخانه بکنند.

ندای گیلان:کارگران کارخانه «ایران برک» با نصب پرده نوشته ای بر دیوار کارخانه و همچنین فروشگاه ایران برک، از مدیران استان خواسته اند که فکری برای دریافت مطالبات ۹ ماهه خود از مدیرعامل این کارخانه بکنند.

در این پرده نوشته آمده است: «مسئولین محترم استان بعلت ناکارامدی مدیرعامل در امر اداره شرکت برک مطالبات کارگران به ۹ ماه رسیده است عاجزانه به داد کارگران برسید».

سال گذشته نیز کارگران این کارخانه برای دریافت حق و حقوق خود از این شیوه استفاده کرده بودند که پس از رسانه ای شدن  و قول استاندار گیلان برای پیگیری مشکلات این کارگران پرده نوشته ها جمع شده بود./شمال ماایران برک ۰۲۳ایران برک ۰۲۵