، علی بزرگ بشر به عنوان رييس ستاد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا حزب ندای ایرانیان در استان گيلان تعيين شد.

به گزارش ندای گیلان،با پيشنهاد و تصويب شورای مركزی حزب ندای ایرانیان حوزه گیلان محی الدين رجبی به عنوان رييس شاخه جوانان حزب ندای ايرانيان حوزه گيلان منصوب شد.
پیش از این بهنيا ثابت رفتار به عنوان رییس شاخه جوانان حزب ندا گیلان فعالیت می‌کرد که از این سمت استعفا داد.
همچنين با تصمیم شورای مرکزی حزب، علی بزرگ بشر هم به عنوان رييس ستاد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در استان گيلان تعيين شد.

گیل نگاه