روزنامه های گیلان با پرداختن به موضوعاتی همچون افول هژمونی قدرت آمریکا و نجات خدمه کشتی غرق شده در دریای خزر در گیشه روزنامه فروشی ها عرضه شدند.

صفحه اول روزنامه های گیلان در ادامه آمده است: