روزنامه های صبح گیلان با پرداختن به موضوعات متفاوتی به گیشه روزنامه فروشی آمدند.