چند روزی است زمزمه های تخریب سرای میخچی شهر رشت موجب نگرانی دوسداران میراث فرهنگی و البته دست مایه تخریب برای برخی مخالفان توسعه شهری رشت شود.

به گزارش ندای گیلان از رشت،چند روزی است زمزمه های تخریب سرای میخچی شهر رشت موجب نگرانی دوسداران میراث فرهنگی و البته دست مایه تخریب برای برخی مخالفان توسعه شهری رشت شود.

روابط عمومی شهرداری رشت با انتشار بیانیه ای به حواشی ایجاد شده پاسخ داد.

در متن این بیانیه که در اختیار تحریریه ندای گیلان قرار گرفته آمده است:

در پاسخ به نامه شماره 1085/ص/الف انجمن دوستداران میراث فرهنگی گیلان در خصوص تخریب بنا و صدور پروانه ساختمانی برای احداث بنا توسط شهرداری بر روی ملک موسوم به سرای میخچی، به اطلاع می­رساند این شهرداری در راستای اهداف عالیه خود مبنی بر پاسخگویی به دغدغه های به­حق شهروندان و تنویر اذهان عمومی در صدد است تا با اتکای به مدارک موجود در پرونده، شرحی از موضوع را به اطلاع عموم برساند.

ملک موسوم به سرای میخچی  بر روی عرصه با کاربری تجاری واقع گردیده است و مالک با توجه به ثبت ملک در فهرست آثار ملی طی شماره 21556 مورخ  7/12/86 به­طرفیت سازمان میراث فرهنگی بخواسته ابطال اقدامات سازمان میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده است.

دعوی مطروحه در شعبه اول دیوان عدالت اداری مطرح و برابر رای شماره 188 مورخ 31/1/1390 تمامی اقدامات میراث به­ جهت ثبت ملک موصوف در آثار ملی ابطال گردید.

متعاقب این امر مدیر کل میراث فرهنگی استان گیلان طی نامه شماره 2886/141/904 مورخ 10/3/1390 مراتب خروج ملک از فهرست آثار ملی را رسما به مالک ابلاغ نمود که پس از این موضوع مالک جهت جری تشریفات قانونی به منظور اخذ مجوز به شهرداری و به ­دنبال آن به کمیسیون ماده 5 مستقر در اداره راه و شهرسازی مراجعه نمود.

لیکن این شهرداری به­ منظور اطمینان از موضوع  مراتب را از معاونت شهرسازی و معماری، استعلام و با امعان نظر به پاسخ معاون وزیر و دبیر شورای عالی معماری خطاب به معاون وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان طی نامه شماره 23991/11/92/6 مورخ 13/5/92 مبنی بر اعلام خروج ملک توسط میراث فرهنگی، مراتب به این شهرداری اعلام گردید.

در اثنی این امر مالک به­ جهت صدور پروانه ساختمانی به­ طرفیت این شهرداری در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده و برابر رای شماره 9409970955704311 مورخ 28/9/94 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی نموده است.

از طرف دیگر  رای صادره به­طرفیت اداره کل میراث فرهنگی اجرا گردیده و مراتب اجرای رای موصوف طی صورت جلسه ی مورخ 22/6/93 بشماره 3/930011/906 به امضای مدیر کل میراث فرهنگی استان و مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی رسیده است.

با این وصف و پس از کش وقوس­های فراوان، مداقه و حساسیت شهرداری در این پرونده برابر رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی برالزام این شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای ملک موصوف پروانه ساختمانی به­شماره 180مورخ 7/10/ 94 صادر گردید.