پس از اعلام تفاهم هسته ای بین ایران و ۱+۵، مردم تهران به شادی در خیابا‌ن ها پرداختند

n00057428-r-b-000 n00057428-r-b-001

تصاویر / شادی مردم در خیابانها پس از توافق

n00057428-r-b-004 n00057428-r-b-005 n00057428-r-b-006