بازدید مسئولین وقت استان و شهرستان از خسارت های سیل در منطقه گشت رودخان-منبع:کانال گشت رودخان

بازدید مسئولین وقت استان و شهرستان از خسارت های سیل در منطقه گشت رودخان-منبع:کانال گشت رودخان