سیلی محکم سریال وارش به گوش گیلانی ها، سکوت چند ساله آنها را شکست تا هم طومار خودش را درهم بپیچد و هم آغازی باشد برای پایان دادن به خلق شخصیتهای لوده،مسخره،سطحی،زیرآب زن،آبدار چی گونه، ولنگار،بیسواد،هرزه،بی غیرت،منفعل،فریبکار و ...

یادداشت-فاطمه صدرا:سیلی محکم سریال وارش به گوش گیلانی ها، سکوت چند ساله آنها را شکست تا هم طومار خودش را درهم بپیچد و هم آغازی باشد برای پایان دادن به خلق شخصیتهای لوده،مسخره،سطحی،زیرآب زن،آبدار چی گونه، ولنگار،بیسواد،هرزه،بی غیرت،منفعل،فریبکار و …
انتظار داشتن از بیننده تلویزیونی برای گاز زدن به سیبی که قسمت‌های سالم و خوشمزه هم دارد، به جا نیست.
در روزگاری که کفگیر بودجه ها به ته دیگ نزدیک شده، از یک طرف خیلی سخت است که حاصل چندین ماه تلاش جمعی بر باد رود و از طرف دیگر ، مردمانی با تاریخ و فرهنگ غنی ، به طرز تهوع آوری، مورد بی احترامی قرار بگیرند.
با تمام این اوصاف ، این واقعیت را بپذیریم که تمام این سالها، تصویری از خود ساخته ایم که قابل دفاع نیست اما پیشینه با ارزش و قابل استناد و مشاهیری که افتخار این دیار اند ما را به یک مطالبه صحیح و به موقع ترغیب می‌کند.

  • نویسنده : فاطمه صدرا