ما می خواهیم بهداشت شهری را به حوزه شهر برگردانیم. رشتوندان بدانند ما با تغییرات کوچک در مقیاس محله ای بدنبال حل مشکلات و آسایش شهروندی هستیم.

به گزارش ندای گیلان از رشت، مهندس امید حبیبی، کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رشت در یادداشتی نوشت: در زمینه توسعه پایدار شهرها می توان گفت که روال سرعت گرفته در طی قرن اخیر به شکلی بوده که هر روز به جمعیت شهرها و سهم آنها از جمعیت کل افزوده و این روند ادامه دارد. رشد شهری و شهرگرایی در مواردی با برنامه و خواست برنامه ریزان و سیاستگذاران بوده اما در اغلب موارد خودجوش و بدون برنامه بوده است. باید در مدیریت شهری به گونه ایی عمل کنیم که سیستم های مدیریتی، سیاسی و اجتماعی سبب شوند که شهری شدن و رشد شهری بر اساس الگوهای نوین شهری صورت بگیرد، و یا تمهیداتی برای آن اندیشیده شود که براساس اولویت های شهری و شاخص سرانه ها ابتدا نیازسنجی و درک درستی با بازدیدهای میدانی صورت پذیرد.
ما می خواهیم بهداشت شهری را به حوزه شهر برگردانیم. رشتوندان بدانند ما با تغییرات کوچک در مقیاس محله ای بدنبال حل مشکلات و آسایش شهروندی هستیم. باید در این مسیر با بهره گیری از متخصصین شهری و برنامه ریزی شهری با ایجاد طرحی هدفمند بر اساس نیازهای واقعی رشتوندان کنترل و اداره شهر را در مسیر درست هدایت کنیم و بار سنگینی که بر دوش شهرداری هاست را با دخالت‌های درست و همدلی و همسویی برطرف سازیم. در چنین شرایطی پیوندهای شهری ناموزون و ناکارآمد را از بین می بریم، به گونه ای که شهروند تغییر را از نزدیک لمس کند و حس تعلق به فضای شهری پیدا کند.
ما باید به سوی شهر زیست پذیر و شهری که سرزنده و پویا است حرکت کنیم نه با شعار بلکه با عمل.