فرماندار رشت سلامت مردم را خط قرمز و سرآمد همه مسائل مطرح در کشور دانست و افزود: هرگز نباید سلامت مردم قربانی ایجاد کسب و کار یا موضوعات دیگر شود.

به گزارش ندای گیلان،میرشمس مومنی زاده در جلسه ای که به منظور بررسی وضعیت بهداشتی برخی از شرکت های تصفیه آب شهرستان برگزار شد، سلامت مردم را خط قرمز و سرآمد همه مسائل مطرح در کشور دانست و افزود: هرگز نباید سلامت مردم قربانی ایجاد کسب و کار یا موضوعات دیگر شود.

وی با بیان اینکه استانداردهایی در همه مباحث از جمله سلامت آب از سوی شبکه بهداشت وجود دارد، گفت: البته در همه حوزه های مختلف بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب ما فاصله وجود دارد، اما چیزی که مهم است این است که رویکرد و روند حرکت ما به سمت وضعیت مطلوب باشد.

فرماندار رشت همچنین با تاکید بر نقش حیاتی آب آشامیدنی سالم در سلامت خانوارها، گفت: چشمه های آب و چاه های عمیقی در مناطق مختلف شهرستان از جمله شهر رشت وجود دارد که از شبکه بهداشت و درمان شهرستان می خواهم ضمن بررسی و پایش دقیق وضعیت بهداشتی آب این چاه ها، از توزیع آب های احتمالی آلوده با جدیت جلوگیری کند.