مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خاطرنشان کرد: در تیر ماه 98، اقلام اطلاعاتی تمامی معاملات وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی شفاف سازی شدند.

به گزارش ندای گیلان،دکتر سید امیر اصغری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ، بزرگترین سامانه معاملاتی دولت است که مبتنی بر مفاد، مواد و محتواهای قانونی متفاوت و استوار همانند ماده 50 قانون احکام دائمی توسعه کشور، ماده 9 برنامه توسعه ششم، تبصره 5 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم و مصوبه های هیئت دولت شکل گرفته است.

اصغری بیان داشت: در این بازار الکترونیکی دولتی، وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی بایستی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات، معاملات خود را در این بستر انجام دهند.

وی همچنین  در خصوص مزایای سامانه ستاد گفت: ایجاد بستری شفاف جهت فسادزدایی انجام معاملات با راه اندازی این سامانه، هم اکنون دولت این دانش را بطور کامل دارد که چه دستگاهی، چه معامله ای را با چه کسانی، تحت چه ضوابطی، در چه رقابتی، با چه شرایطی و در چه زمانی انجام داده است.

اصغری بیان داشت:بایستی اذعان نمود که دیجیتالیزه کردن فرآیندهای سنتی، نرخ فساد را صفر نمی کند اما ریسک انجام تخلف و فساد را کمینه می کند. به عبارتی، اگر تعمدی در انجام تخلف وجود داشته باشد، ردپاها به وضوح در سیستم می مانند.

وی خاطرنشان کرد:در سال 97، شفاف سازی معاملات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه ستاد انجام شد؛ بدین گونه که تمامی معاملاتی که وزارت صمت و سازمان های تابعه آن انجام می دهند و نصاب آنها از در زمره معاملات خرید جزئی به بالاتر (در سال 97، رقم دو میلیون و پانصد هزار تومان به بالا) بوده است در این سامانه در قسمت پنل شفاف سازی معاملات قابل رویت است.

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خاطرنشان کرد:در گام بعدی، در تیر ماه 98، اقلام اطلاعاتی تمامی معاملات وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی نیز در این پنل، شفاف سازی شدند.

این مقام مسئول در پایان گفت:بدیهی است که اگر دستگاه ها، افزون بر نظارة دستگاه های نظارتی همانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، نظاره و نگاه عموم مردم را نیز بر فرآیند انجام معاملات خود ببینند، نرخ انجام تخلف کمینه خواهد گردید. البته این اطلاع رسانی، شفاف سازی پس از انجام تمامی مراحل در سامانه ستاد است و رسالت این سامانه بسیار بیشتر از اطلاع رسانی است.