شورای شهر رشت در سال سوم از دوره پنجم فعالیت خود با ۵ کمیسیون فعالیت خواهد کرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، پس از مشخص شدن اعضای کمیسیون های مربوطه در یکصد و هفتمین جلسه شورا، با برگزاری اولین جلسه کمیسیون ها در دور جدید، رئیس، نایب رئیس و منشی کمیسیون ها انتخاب شدند.

بر این اساس حجت جذب با رای اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی به عنوان رئیس، فرهام زاهد نایب رئیس و اسماعیل حاجی پور به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شدند.
اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری نیز در جلسه رسمی کمیسیون فاطمه شیرزاد را به عنوان رئیس، محمد حسن علیپور به عنوان نایب رئیس و فرهام زاهد را به عنوان منشی انتخاب کردند.
همچنین در جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری، احمد رمضانپور نرگسی به عنوان رئیس کمیسیون، حامد عبدالهی نایب رئیس و حجت جذب به عنوان منشی از سوی اعضای کمسیون مذکور انتخاب شدند.
ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک نیز با رای اعضای کمیسیون به حامد عبدالهی، نایب رئیسی برعهده حجت جذب و منشی به فاطمه شیرزاد رسید.
در ادامه با برگزاری جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری اعضای کمیسیون بهراد ذاکری را به عنوان رئیس، محمد حسن علیپور به عنوان نایب رییس و فاطمه شیرزاد را به عنوان منشی کمیسیون مذکور انتخاب کردند.