9 هزار 100 متر مربع از اراضی ساحلی در شهرستان لاهیجان و حریم کانال آبیاری در لنگرود رفع تصرف شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت و به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای گیلان، با توجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به منظور جلوگیری از تعدی اشخاص به اراضی دولتی(حرایم کانالها ، بستر رودخانه ها و آببندانها و حریم دریاها) ، حسب طرح شکایت مدیریت منابع آب شهرستان های لاهیجان و سیاهکل نسبت به تصرف و فنس کشی در اراضی ساحلی ( حریم دریا ) واقع در روستای امیرآباد بخش رودبنه با هماهنگی  و دستور مقام قضایی ، رفع تصرف از اراضی ساحلی مذکور به مساحت هفت هزار و ۸۰۰ متر مربع انجام شد.

از سوی دیگر این گزارش حاکی است در شهرستان لنگرود نیز ، حسب طرح شکایت منابع آب این شهرستان علیه یک نفر شخص حقیقی مبنی بر تصرف و فنس کشی در حریم کانال آبیاری واقع در روستای کمال الدین پشته ، پس از رسیدگی در محاکم قضایی ، متصرف ضمن ابراز ندامت و پشیمانی از تصرف حریم کانال ، رأساً نسبت به جمع آوری فنس و پایه های بتونی اقدام و اراضی مذکور به مساحت یک هزار و ۳۰۰ متر مربع آزادسازی شد