رزمایش مشترک ارتش آمریکا و کره جنوبی  برگزار شد

رزمایش مشترک ارتش آمریکا و کره جنوبی  برگزار شد