شهردار رشت از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری خواست تا با قید فوریت نسبت به تکمیل و صدور کلیه احکام پرسنلی و تمدید قرارداد نیروهای شهرداری بر اساس احکام سال جاری و همچنین فراهم آوردن مقدمات پرداخت حقوق و مزایای پرسنل زحمتکش شهرداری با احکام جدید اقدام عاجل صورت گیرد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،سید امیر حسین علوی شهردار رشت طی مکاتبه‌ با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری دستورات جدیدی در نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل صادر کرد.

شهردار رشت شرایط خاص حاکم بر جامعه را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه مسائل و مشکلات رفاهی و معیشتی پرسنل شهرداری در اولویت است افزود: با عنایت بر اینکه با گذشت قریب شش ماه از سال جاری، پرداخت حقوق و مزایای پرسنل زحمتکش شهرداری کماکان با احکام سال گذشته و بدون لحاظ نمودن افزایش حقوق سال جاری صورت می‌پذیرد لازم است به این منظور با قید فوریت ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به تکمیل کلیه پرونده‌های پرسنلی، صدور کلیه احکام پرسنلی و تمدید قرارداد نیروهای شهرداری اقدام عاجل صورت پذیرد.