با مشخص شدن وضعیت خمام به عنوان شهرستان، پیربازار نیز به عنوان یکی از شهرهای شهرستان رشت مشخص و دهستان چوکام نیز به بخش تبدیل شده‌است.

به گزارش ندای گیلان به نقل از مهر،سید علی آقازاده با اشاره به تصمیم هیئت دولت مبنی بر شهرستان شدن خمام، اظهار کرد: بیش از یک دهه از مطالبه به حق مردم در موضوع شهرستان شدن خمام در تقسیمات کشوری می‌گذرد که به فضل الهی و تلاش نمایندگان مردم شهرستان رشت در مجلس یازدهم به سرانجام رسید.

وی با اشاره به وعده‌های چندین ساله مسئولین به مردم درباره شهرستان شدن خمام، گفت: با پیگیری مجدانه و مستمر نمایندگان مردم رشت این وعده بعد از یک دهه محقق شد که امیدواریم سبب خیر و برکت برای مردم عزیز شهرستان خمام شود.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تلاش همه نمایندگان رشت برای تحقق این موضوع مهم، تصریح کرد: با مشخص شدن وضعیت خمام، پیربازار نیز به عنوان یکی از شهرهای شهرستان رشت مشخص و دهستان چوکام نیز به بخش تبدیل شده‌است.

آقازاده با اشاره به روند تصویب خمام به شهرستان در هیئت دولت، گفت: تحقق وعده‌ای که بیش از یک دهه به طول انجامید، کام همگان را شیرین کرده و امیدواریم موجبات خیر و پیشرفت برای مردم این منطقه باشد.

نماینده رشت در مجلس با تاکید بر اینکه این موضوع از دوره‌های قبل حضور در مجلس، نیز مورد بررسی قرار گرفته بود، افزود: با تلاش همه نمایندگان شهرستان رشت این موضوع مهم به سرانجام رسید.