با پیشنهاد صندوق و تصویب در هیات امناء محترم سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه، مستمری بیش از 4800 نفر از مستمری بگیران صندوق گیلان در مرداد ماه سال 1402 با افزایش 20 درصدی و پرداخت کلیه معوقات از ابتدای سال جاری همراه خواهد بود.

به گزارش ندای گیلان از رشت،با پیشنهاد صندوق و تصویب در هیات امناء محترم سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه، مستمری بیش از 4800 نفر از مستمری بگیران صندوق گیلان در مرداد ماه سال 1402 با افزایش 20 درصدی و پرداخت کلیه معوقات از ابتدای سال جاری همراه خواهد بود. افزایش 20 درصدی مستمری ها به همراه معوقات مربوطه با حقوق مرداد ماه ایشان واریز خواهد شد. کلیه مستمری بگیرانی که حکم مستمری آنها تا پایان اسفند ماه سال 1401 صادر شده است مشمول افزایش فوق خواهند بود.