ندای گیلان:همایش حماسه ی حضور پرشور مردم لنگرود در انتخابات هفتم اسفند برگزار شد

ندای گیلان:همایش حماسه ی حضور پرشور مردم لنگرود در انتخابات هفتم اسفند برگزار شد