رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رشت گفت: شکایت کیفری خریداران مجتمع تجاری آدینه در مراحل پایانی رسیدگی است.

به گزارش ندای گیلان،مهرداد دارسرایی از صدور رأی پرونده کیفری مجتمع آدینه در آینده نزدیک خبر داد، گفت: شکایت کیفری خریداران مجتمع تجاری آدینه در مراحل پایانی رسیدگی است

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان رشت در تشریح این خبر افزود: رسیدگی به شکایت کیفری خریداران مجتمع تجاری آدینه، در دادگاه کیفری دو رشت در مراحل پایانی رسیدگی بوده و هنوز برای آن رأی صادر نشده است.

دارسرایی همچنین گفت: جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات متهم این پرونده در اواسط مرداد ماه برگزار خواهد شد که متعاقب آخرین جلسه رسیدگی، رأی مقتضی و قانونی صادر خواهد شد.

وی درباره پرونده‌های حقوقی مجتمع تجاری آدینه نیز اظهار داشت: پرونده‌های حقوقی با تقدیم دادخواست از ناحیه خواهان‌ها در دادگستری رشت در حال رسیدگی است که با طی مراحل قانونی، تصمیم نهایی پیرامون آنها گرفته خواهد شد.