مدیر عامل صنایع شیر پگاه گیلان با اشاره به محصولاتی که همایش محصولات لبنی فراسودمند رونمایی شد اظهار کرد: تمام شیرهایی که در سطح شهر رشت و استان گیلان در حال توزیع شدن غنی سازی شده است.

مهندس اسلامی مدیر عامل صنایع شیر پگاه گیلان در گفتگو با خبرنگار ندای گیلان و در خصوص برگزاری همایش محصولات غنی شده در گفت: قصد غرض ما از بر گزاری این همایش این است که ما در این همایش که با حضور نمایندگان مجلس،نمایندگان دولت و ارگان های نظارتی حضور دارند تلاش کنیم که ارگان های قانون گذار ،ارگان های اجرایی و ارگان نظارتی را با خود هم صدا کنیم و افزایش سرانه مصرف لبنیات را در کشور شاهد باشیم.

وی افزود: دیگر هدف ما که اکنون نمود پیدا کرده است این است که لبنیات را غنی سازی کنیم که اثر بخشی بیشتری داشته باشد و اگر مردم حجم کمتری از لبنیات را مصرف می کنند در همین حجم کم بتوانیم ریز مغذی های مورد نیاز بدن را به آن ها برسانیم.

مدیرعامل صنایع شیر پگاه بیان داشت : درواقع به کمک نیاز داشتیم چون نمیتوانیم به تنهایی مجموع هلدینگ صنایع غذایی بازنشستگی کشور و صنایع شیر ایران شاید تک صدایی باشد، این روند خیلی کندهست، از دوستان کمک خواستیم که حضور پیدا کنند و از اصحاب رسانه دعوت کردیم تا با رسالتی که  رسانه ها  وجود دارد این امر را فرهنگ سازی و و ترویج کنیم.

مدیر عامل صنایع  شیر پگاه گیلان با اشاره به  محصولاتی که در این همایش  رونمایی شد اظهار کرد: تمام شیرهایی که  در سطح شهر رشت و استان گیلان در حال توزیع شدن غنی سازی شده است.

اسلامی گفت:استان گیلان از لحاظ جغرافیایی استانی است که بارش زیادی دارد و تابش نور خورشید درآن بسیار کم است و این امر مشکل آفرین است و ما با غنی سازی محصولات در حال  جبران کردن کاستی ها هستیم.

وی در خصوص توزیع شیر مدارس که طی امسال تا کنون نسبت به آن اقدام نشده است گفت:کاری که در طی 3سال صنایع شیر در سطح گسترده در شیر مدارس انجام داده غنی سازی شیر مدرسه  است.

مدیرعامل صنایع شیر پگاه  افزود:درحوزه پنیر ها پینیر پرو بویتیک ودر حوزه ماست ها ماست های پرو بیوتیک را تولید می کنیم که این محصولات قطعا مغذی تر،سالم تر و مفید تر  از سایر خانواده  لبنیات هستند .
مهندس اسلامی بیان داشت: تلاش ما بر این است که این مهم را  اطلاع رسانی کنیم و همچنین سیستم قانون گذاری به ترویج استفاده از این محصولات در جامعه کمک کند.