مجید عزیزی طی بازدیدی که از مجتمع های صنعتی و صنایع بازیافتی این سازمان داشت، ضمن اشاره بر توان مدیریتی این سازمان در بکارگیری مطلوب از امکانات، بیان کرد: مدیران سازمان پسماند شهرداری مشهد با افزایش توان کارشناسی و مدیریتی سازمان در زمینه مدیریت پسماندها اقدامات قابل توجهی در این زمینه به انجام رسانده اند.

به گزارش ندای گیلان از رشت، نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر اهمیت مبحث مدیریتی در سازمانهای شهرداری، افزود: از اقدامات مؤثر در مدیریت پسماند شهرداری مشهد می توان به کاهش تولید زباله، پردازش و دفع پسماندهای عادی از جمله پسماندهای شهری ، ساختمانی و عمرانی، گسترش همکاریهای مردمی و افزایش آگاهی های عمومی از طریق آموزش و اطلاع رسانی و بستر سازی فرهنگی برای تفکیک زباله از مبدأ، بهره بردن از شرکت های دانش بنیان و استفاده از تکنولوژی های روز از جمله نرم افزارهای هوشمند و کاهش تصدی گری و جذب سرمایه های بخش خصوصی در بخش های مختلف اشاره نمود.

 مجید عزیزی در ادامه اظهار کرد: شهرداری رشت نیز باید با تقویت توان مدیریتی و الگو پذیری از شهرهای موفق، در زمینه های مختلف توانمندی سازمانها را افزایش داده و در راستای ایجاد شهری پایدار حرکت کند.
ایشان در پایان ضمن بهره مندی از تجربیات خوب و ارزشمند سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد در حوزه پسماند، ابراز امیدواری کردند که بتوان از این تجربیات به بهترین نحو در حوزه پسماند شهرداری رشت استفاده نمود.