به گزارش خبرنگار ندای گیلان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان و فرماندار فومن در لوح های چداگانه از زحمات مهندس مهدی عفتی رئیس پیشین بنیاد مشکن شهرستان فومن تقدیر کردند.              اهم خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  شهرستان فومن با مدیریت مهندس عفتی از سال ۹۶ الی ۹۹ […]

به گزارش خبرنگار ندای گیلان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان و فرماندار فومن در لوح های چداگانه از زحمات مهندس مهدی عفتی رئیس پیشین بنیاد مشکن شهرستان فومن تقدیر کردند.

 

 

 

 

 

 

 اهم خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  شهرستان فومن با مدیریت مهندس عفتی از سال ۹۶ الی ۹۹ در ادامه  آمده است:

ردیف عنوان اعتبار(میلیون ریال)
۱ اجرای پروژه های اجرای طرح هادی (آسفالتی و اصلاح معابر بافت روستایی) ۱۲۴۸۰۰
۲ اجرای پروژه های ابنیه فنی (پل،دیوار حفاظتی ،جدول،…) ۲۹۳۰۰
۳ تهیه طرح و بازنگری طرح هادی روستایی ۶۷۰۰
۴ تسهیلات پرداخت طرح ویژه مسکن روستایی ۳۲۰۷۵۰
۵ تسهیلات حوادث (باد گرم –سیل _ آتش سوزی) ۳۷۳۲۰
۶ کمک بلاعوض واحد های مسکونی روستایی (تعنیرات،حوادث، ۲معلول و …) ۱۰۶۰۰
۷ منایع داخلی (احداث ساختمان اداری) ۱۲۵۰۰
۸ منابع داخلی

(پروژه ۱۰۲ واحدی مسکونی خود مالکی حضرت امام حسن مجتبی (ع) مسکن مهر)

۱۴۰۴۰۰

 

۹ بوم گردی _
۱۰ سند روستایی ۶۰۷۵

 

جمــــع کــــل(میلیون ریال) ۴۴۵/۶۸۵

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

پـــروژه زمان

اجرا

 

حجم عملیات

(مترمربع)

مبلغ اعتبار (میلیون ریال) جمعیت

بهره مند

(خانوار )

۱ اجرای طرح هادی (آسفالت شبکه معابر و بازارچه روستایی) __ قلعه رودخان پاییز ۹۶ ۰۰۰/۱۲_ (معادل ۳ کیلومتر) ۶۴۰
۲ اجرای طرح هادی (اصلاح معابر _آسفالت شبکه  معابر روستایی  )_شکالگوراب بالا زمستان۹۶ ۰۰۰/۱۰_ (معادل ۵/۲ کیلومتر) ۶۱۵
۳ اجرای طرح هادی (اصلاح معابر _آسفالت شبکه  معابر روستایی  )_موسی کوه لتین پرد بهار ۹۷ ۰۰۰/۸_ (معادل  ۲ کیلومتر) ۱۹۰
۴ اجرای طرح هادی (اصلاح معابر _آسفالت شبکه  معابر روستایی  )_گوشلوندان تابستان۹۷ ۰۰۰/۲۲_ (معادل  ۶ کیلومتر) ۹۰۰
۵ اجرای طرح هادی (اصلاح معابر _آسفالت شبکه  معابر روستایی  )_سید آباد تابستان۹۷ ۰۰۰/۱۶_ (معادل  ۴ کیلومتر) ۵۹۰
۶ اجرای طرح هادی (اصلاح معابر _آسفالت شبکه  معابر روستایی  )_کلرم بهار ۹۷ ۰۰۰/۲۲_ (معادل  ۶ کیلومتر) ۸۱۵
۷ اجرای طرح هادی (آسفالت محور  مواصلاتی و  شبکه  معابر بافت روستایی) اشکلن کمامردخ بهار ۹۷ ۰۰۰/۱۲_ (معادل  ۳ کیلومتر) ۱۱۸۰
۸ اجرای طرح هادی (اصلاح معابر _ آسفالت شبکه  معابر روستایی  )  سنگ بیجار پاییز ۹۷ ۰۰۰/۵_ (معادل  ۵/۱ کیلومتر) ۷۰۰
۹ اجرای طرح هادی (اصلاح معابر _آسفالت شبکه  معابر روستایی  )_گشت زمستان۹۷ ۵۰۰/۱۲_ (معادل  ۵/۴ کیلومتر) ۱۸۸۰
۱۰ اجرای طرح هادی (اصلاح معابر _آسفالت شبکه  معابر روستایی  ) _حسین کوه زمستان۹۷ ۰۰۰/۱۰_ (معادل  ۵/۲ کیلومتر) ۵۳۰
۱۱ اجرای طرح هادی (اصلاح معابر _آسفالت شبکه  معابر روستایی  ) _کیش دره بهار ۹۷ ۰۰۰/۶_ (معادل  ۵/۱ کیلومتر) ۳۲۰
۱۲ اجرای طرح هادی (بازآفرینی بازارچه روستای جدول , کانیو , آسفالت )_لولمان بهار ۹۸ ۰۰۰/۱۱_ (معادل  ۵/۳ کیلومتر) ۴۵۳
۱۳ اجرای طرح هادی (بازآفرینی بازارچه روستای جدول , کانیو , آسفالت )_گل افزان تابستان۹۸ ۰۰۰/۹_ (معادل  ۳  کیلومتر) ۶۹۰
۱۴ اجرای طرح هادی (اصلاح معابر،جدول پ،کانیو،آسفاات معابر)_شنبه بازار تابستان۹۸ ۵۰۰/۸_ (معادل  ۳  کیلومتر) ۷۰۰
۱۵ اجرای طرح هادی (آسفالت)_رودپیش زمستان۹۸ ۰۰۰/۶-(معادل  ۲ کیلومتر) ۵۳۶
۱۶ اجرای طرح هادی (آسفالت)_سند بالا و پایین زمستان۹۸ ۰۰۰/۱۰_ (معادل ۴ کیلومتر) ۱۲۰۰
۱۷ اجرای طرح هادی (آسفالت)_خوشکنودهان پایین بهار۹۹ ۵۰۰/۴-(معادل  ۱٫۵کیلومتر) ۱۲۰۰
۱۸ اجرای طرح هادی (آسفالت)_ازبر تابستان۹۹ ۰۰۰/۱۰-(معادل  ۳٫۵کیلومتر) ۵۳۰
۱۹ اجرای طرح هادی (آسفالت)_گشت گوراب تابستان۹۹ معادل ۲٫۵ کیلومتر ۳۵۰
۲۰ اجرای طرح هادی (اصلاح معابر _آسفالت شبکه  معابر روستایی  ) _حیدر آلات بهار۹۹ معادل ۱٫۵ کیلومتر ۸۰۰
 

جمـع کــــــل

۶۱

کیلومتر

۶۰۰/۱۲۲

میلیون ریال

۱۲۳۴۹

معادل

۵۸۰خانوار

بنیاد مسکن ۹۶ الی ۹۹

 

*بنیاد مسکن  شهرستان فومن موفق گردید در سنوات  ۹۶-۹۹ ،معادل   ۶۱kmدر ۲۳ روستای شهرستان اجرای طرح هادی (آسفالت شبکه معابر بافت روستای ) اجرا نماید .

 

 

 

 

 

اجرای پروژه های ابنیه فنی (پل،دیوار حفاظتی ،جدول،…)
بنیاد مسکن ۹۶ الی ۹۹

 

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  شهرستان فومن
اجرای پروژه های  اجرای طرح هادی (آسفالتی و اصلاح معابر بافت  روستایی)

 

 

 

ردیف

 

پـــروژه

زمان

اجرا

 

مبلغ اعتبار

(میلیون ریال)

۱ اجرای طرح هادی (جدول و پیادهرو و ……..  )_حیدر آلات ۹۹ ۱۶۰۰
۲ اجرای طرح هادی (جدول و پیادهرو و ……..  )_ لولمان ۹۸ ۱۵۰۰
۳ اجرای طرح هادی (جدول و پیاده رو و ……..  )_ شنبه بازار ۹۸ ۵۰۰
۴ پل ارتباطی روستای حیدرآلات ۹۸ ۲۰۰
۵ دیوار حفاظتی پل داخل بازار چه قلعه رودخان ۹۸ ۵۰۰۰
۶ دیوار حفاظتی رودخانه گوراب پس ۹۸ ۳۰۰۰
۷ پلو سازه گذر از بستر روستای فوشه ۹۹ ۳۵۰۰
۸ دیوار حفاظتی  روستای سید سرا  ۹۶ ۲۰۰۰
۹ دیوار حفاظتی  روستای کمال محله ۹۷ ۲۵۰۰
۱۰ دیوار حفاظتی  رودخانه روستای سید سرا  ۹۸ ۲۰۰۰
۱۱ دیوار حفاظتی  روستای  کمال محله   ۹۸ ۲۵۰۰
۱۲ پل ارتباطی روستای گشت رودخان ۹۹ ۵۰۰۰
جمـــع کــــــــل ۲۹۳۰۰

 

صدور اسناد مالکیت روستایی در قالب الحاق موادی به قانون ساماندهی حمایت از تولید مسکن
بنیاد مسکن ۹۶ الی ۹۹

 

*شاخص بهره مندی از مزایای اجرای طرح هادی شهرستان فومن ۵۱% و این شاخص در استان ۴۶% و کشور۵۰% می باشدتا پایان سال۹۹ در ۷۰روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستان طرح هادی اجرا گردیده است.

 

 

سال اسناد تحویل داده شده

به روستاییان

روستاهای بهره مند شده از این طرح
۹۶ ۴۰۵ ۴۹
۹۷ ۵۷۴ ۶۰
۹۸ ۱۳۸ ۶۴
۹۹ ۲۴۵ ۶۸

 

 

 

*شاخص بهره مندی  روستاهای شهرستان در صدور سند در  سال ۹۹به ۴۵% ارتقا  یافته است این شاخص  در استان به ۳۹% می باشد .

 

تهیه طرح هادی و بازنگری نقشه های طرح هادی و روستاهای شهرستان فومن
بنیاد مسکن ۹۶ الی ۹۹

 

 

 

ردیف روستا سال تهیه و بازنگری مبلغ اعتبار (میلیون ریال)
۱ شالتوک ۹۸ ۳۰۰
۲ زیده بالا ۹۸ ۳۰۰
۳ زیده پایین ۹۸ ۳۰۰
۴ جیرده ۹۸ ۴۰۰
۵ سید سرا ۹۷ ۵۰۰
۶ کلرم ۹۸ ۵۰۰
۷ گل افزان ۹۸ ۵۵۰
۸ کلده بالاو پایین ۹۸ ۵۰۰
۹ خداشهر ۹۷ ۵۵۰
۱۰ گوشلوندان ۹۸ ۶۰۰
۱۱ میشکه آلیان ۹۷ ۴۰۰
۱۲ پیش حصار ۹۸ ۶۰۰
۱۳ دارباغ ۹۶ ۴۵۰
۱۴ آبرود و لات ۹۹ ۷۵۰

 

 

سرجمع اعتبارات جهت تهیه و بازنگری طرح هادی ۶۷۰۰میلیون ریال

 

 

تسهیلات پرداخت شده در قالب ساخت و ساز روستایی در شهرستان فومن
بنیاد مسکن ۹۵ الی ۹۸

 

 

 

 

 

 

ردیف سال تعداد واحد اعتبار(میلیون ریال) نام بانک
۱ ۹۵-۹۶ ۳۷۸ ۶۹۱۲۰ تجارت،رفاه،سپه،صادرات،مسکن،ملت،ملی
۲ ۹۷ ۲۸۵ ۷۱۲۵۰ تجارت،سپه،صادرات،مسکن،ملت،ملی
۳ ۹۸ ۳۱۵ ۱۲۶۰۰۰ تجارت،رفاه،سپه،صادرات،مسکن،ملت،ملی
۴ ۹۹ ۱۲۵ ۵۴۳۸۰ تجارت،رفاه،سپه،صادرات،مسکن،ملت،ملی

 

اعتبار پرداخت شده تسهیلات به تعداد ۱۱۰۳  نفر ۷۵۰/۳۲۰ریال