فرماندار سیاهکل تشکیل گشت مشترک مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز در هر بخش با محوریت بخشداران و عضویت دستگاه های ذیربط و متولی را خواستار شد.

به گزارش ندای گیلان،فرماندار سیاهکل در جلسه ستاد کنترل ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان با اشاره به اقدامات در بحث رفع تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و کشاورزی گفت : مراجع صدور پروانه با هماهنگی دستگاه های ذیربط و با اجرای گشت مشترک ضمن شناسایی ساخت و ساز غیر مجاز ، طبق قانون با این گونه ساخت و سازها برخورد شود و لازم است بار دیگر تاکید شود که مراجع صدور پروانه و ادارات ذیربط در خصوص کاربری و رعایت حرایم با اخذ مجوز استعمالات نسبت به صدور پروانه اقدام کنند .

محمود صوفی با تاکید بر ضرورت رفع تصرف اراضی ملی و کشاورزی توسط منابع طبیعی و جهاد کشاورزی اظهار داشت : ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاه قضائی و همکاری مراجع قانونی و با رعایت قوانین و مقررات نسبت به شناسایی و رفع تصرف اراضی منابع طبیعی ، ملی و کشاورزی اقدام قانونی کنند.

ایشان افزودند : حفظ و حراست از جنگل ها و مراتع و منابع ملی برعهده منابع طبیعی است و طبق مصوبات کارگروه های مرتبط با حوزه منابع طبیعی ، جهادکشاورزی و امور منابع آب که ضمانت اجرایی نیز دارد در صورت مشاهده تصرف اراضی و هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز با استناد به قوانین و مقررات با این افراد رفتار و برخورد قانونی نماید.
فرماندار سیاهکل تشکیل گشت مشترک مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز در هر بخش با محوریت بخشداران و عضویت دستگاه های ذیربط و متولی را متذکر شد و افزود : انتظار است با تقویت فرهنگ عمومی به سمت و سویی حرکت شود که از اراضی کشاورزی و باغی توسط مردم با جان و دل حفاظت شود و می طلبد که دستگاه های ذیربط در کنترل ساخت و ساز غیر مجاز از ظرفیت و پتانسیل مردم با فرهنگ و شریف شهرستان استفاده کنند تا شاهد شکوفایی اقتصادی کشور باشیم و شاهد تخریب عرصه های ملی و محیط زیست نباشیم.