برای بهره وری بیشتر و استفاده از امکانات موجود، سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت نسبت به ترمیم و بهسازی وضعیت مخازن زباله شهری در یکی از مناطق پنجگانه شهری اقدام نموده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری رشت، تعمیر و مرمت مخازن ثابت زباله شهری و انتقال آنها به محدوده منطقه سه شهرداری رشت انجام شده است.

بر پایه این گزارش تعمیرات این‌ مخازن و انتقال آنها به محدوده منطقه سه شهرداری به وسیله سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت انجام شده است.

پس از تعمیرات لازم این مخازن رنگ آمیزی شده و با وضعیتی به مراتب بهتر در منطقه مورد استفاده قرار گرفته اند.