به دنبال رونق تجاری در خزر هستیم ارتقاء و تجهیز ناوگان کانتینری و رو رو در مجتمع بندری انزلیŽÄUÕùC