روزنامه های صبح گیلان امروز از کاهش آب ذخیره شده در پشت سد سفیدرود نوشتند و از ۱۸۰ دقیقه مهم برای تیم فوتبال سپیدرود گفتند و همچنین به حواشی پیرامون این باشگاه فوتبال در روزهای اخیر پرداختند.