مدیر منطقه پنج شهرداری رشت از اجرای مرمت مکانیزه و روکش آسفالت جاده لاکان از شهرک لاکان شهر تا دهکده گیل خبر داد.

به گزارش ندای گیلان،ساسان مهدیزاده مدیر منطقه پنج شهرداری رشت، طول مسیر آسفالت شده را ۱۳۷۰ متر عنوان کرد و گفت: عرض مسیر ۷ متر، مساحت مسیر ۹۶۰۰ متر مربع و مقدار تناژ آسفالت ۱۱۴۰ تن است.

مدیر منطقه پنج شهرداری رشت هدف از اجرای این پروژه را تسهیل در عبور و مرور در مسیر جاده لاکان عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه آسفالت جاده قدیمی بوده و نیاز به مرمت داشت، روسازی مسیر آسفالت با توجه به قدمت آسفالت و خرابی های موجود طی ۴ روز توسط پیمانکار مورد نظر ترمیم و بهسازی شد.