طي يك سال اخير معاونت آمار و اطلاعات موفق به كسب رتبه برتر كشوري در روز ملي آمار و برنامه ريزي شد و علاوه بر آن توانست كسب رتبه برتر در گيلان و تدوين سالنامه آماري و همچنين كسب شش رتبه برتر كارشناسان اجرايي طرح هاي آماري را به خود اختصاص دهد.

به گزارش ندای گیلان،وحيد طيفوري، معاون آمار و اطلاعات سازمان با بيان اينكه ۸۲  گزارش از حساب‌هاي منطقه‌اي و محاسبات قيمت از  ۱۲۰ فايل گزارش حسابهاي منطقهاي مورد نياز مركز آمارايران در سال ۱۴۰۱     تهيه شده است، مي گويد: حساب‌هاي منطقه‌اي، بيان كننده خصوصيت منطقه‌اي حساب‌هاي متناظر در اقتصاد ملي است. اين حساب‌ها كميت‌هاي كلان اقتصادي همانند ارزش افزوده، توليد ناخالص داخلي(  (GDP متوسط درآمد سرانه خانوار را در سطح استان تهيه مي‌كند و همانند حساب‌هاي ملي، پوشش حساب‌ها و مبادلات موجود را در سطح استان ارايه مي دهد.

وي مي افزايد: ۳۵ گزارش حساب‌هاي منطقه‌اي و محاسبات قيمت نيز از ۱۲۰ فايل گزارش حسابهاي منطقهاي مورد نياز مركز آمارايران در سال ۱۴۰۲ تهيه شده است.      

طيفوري با اشاره به اهميت تهيه حساب هاي منطقه اي در سطح شهرستان جهت تبيين نقش شهرستان ها در اقتصاد استان و تعيين و هدفگذاري هر شهرستان در رشد اقتصادي نسبت به تهيه ۹۰۵ شاخص حسابهاي شهرستان مورد نياز مركز آمارايران در سال ۱۴۰۱ و حساب‌هاي منطقه‌اي و محاسبات قيمت براي تهيه ۶۲ پرسشنامه مورد نياز تهيه جداول داده ستانده سال ۱۴۰۰، مي فزايد: براساس اطلاعات پايه اي ارايه شده از طريق آمار رسمي دستگاه هاي اجرايي ميزان ارزش افزوده فعاليت هاي اقتصادي كليه شهرستان هاي سازگار با حساب هاي توليد استان و كشور تدوين مي گردد كه بر اين اساس سري زماني ۱۴۰۱-۱۳۹۰ بروز رساني و تدوين مي شود.           

           

***

وي در پاسخ به اينكه در خصوص نقشه و اطلاعات مكاني و همچنين اصلاح و بهنگام رساني نقشه هاي روستايي و فايل جغرافيايي استان در يك سال اخير چه اقداماتي از سوي اين معاونت انجام شده است، به بررسي و رفع مغايرت فهرست نقاط روستايي وزارت كشور با فايل جغرافيايي مركز آمار ايران اشاره كرده و مي گويد: شركت در جلسات كارگروه تعيين محدوده و جمعيت، بازديد از نقاط واجد شرايط و ثبت مختصات جغرافيايي، تهيه نقشه از حدود اربعه تعرفه شده  و مصوب نقاط جغرافيايي، تعيين ارتباط مكاني نقاط فهرست شده واقع در محدوده مورد نظر با آخرين سرشماري نفوس و مسكن از جمله اقداماتي است كه براي بهنگام سازي نقشه و اطلاعات مكاني انجام شده است.                        

وي ادامه مي دهد: همچنين تكميل و ارسال فرم هاي امكان سنجي و نيازسنجي وضع موجود دستگاه اجرايي استان به سازمان نقشه برداري كشور، تهيه مدل داده زيرساخت داده مكاني استان براساس فهرست داده مكاني ارائه شده توسط سازمان و تحليل فرم ها و پرسشنامه هاي تكميل شده انجام شد.              

طيفوري در پاسخ به اين سوال كه زيرساخت داده هاي مكاني استان گيلان (sdi) در چه وضعيتي است، بيان مي كند: در سال گذشته اقدامات لازم جهت مشاركت  دستگاههاي اجرايي منتخب استان در ساخت و به اشتراك گذاري برخي از سرويس هاي داده  مكاني در ژئوپورتال زيرساخت داده مكاني استان گيلا ن در پنج دستگاه انجام شد.

هدف از راه اندازي پرتال اطلاعات مكاني استان دسترسي سريع به آخرين اطلاعات مكاني توليد شده توسط دستگاه اجرايي در قالب يك پايگاه استاندارد با ضريب امنيتي مورد نياز جهت ايجاد فرصت استفاده بهينه از داده و اطلاعات مكاني براي برنامه ريزي و تصميم گيري ها و پيشگيري از اتلاف منابع است.

طي يك سال گذشته به منظور كاربردي سازي ايجاد پرتال اطلس سرمايه گذاري استان ذيل پرتال sdi (Spatial Data Infrastructure) استان در دستور كار قرار گرفت و ضمن ايجاد زير پرتال مذكور مشاركت، انتقال دانش فني به كارشناسان دستگاه هاي عضو و ايجاد زير ساخت هاي لازم دستگاه هاي اجرايي و به اشتراك گذاري دامنه ها با همت مضاعف انجام شد و ارتقاء و تكميل آن در دست اقدام است.

و براي توجه دادن به اهميت و ضرورت داشتن نقشه و اطلاعات مكاني،جلسات و كارگاه هاي آموزشي مختلف جهت جلب مشاركت دستگاه هاي اجرايي استان  در راه اندازي  اطلس سرمايه گذاري استان تشكيل شد.در اين مورد ضمن مكاتبه با دستگاه هاي اجرايي استان در خصوص اخذ و جمع آوري اطلاعات مورد نياز در تهيه گزارش هاي ميزان پيشرفت نقشه هاي كاداستر اراضي كشاورزي در استان، وضعيت نقشه هاي مناطق شهري شامل مساحت، جمعيت، مقياس نقشه و تاريخ آخرين به روز رساني نقشه ها، پروژه هاي نقشه و اطلاعات مكاني استان شامل نام پروژه، كارفرما، مجري، مقياس، هزينه، دستگاه نظارت، احصاي نياز نقشه و اطلاعات مكاني دستگاه هاي اجرايي استان، آمار كاربران نقشه و اطلاعات مكاني در استان شامل مشخصات كاربران و اطلاعات مورد نياز، وضعيت بخش خصوصي و آموزش عالي فعال در حوزه نقشه و اطلاعات مكاني و تهيه گزارش هاي مذكور پيگيري و برنامه به روز رساني نقشه و اطلاعات مكاني براي سال هاي ۱۴۰۰ لغايت ۱۴۰۵ پيشنهاد شده است.

وي اضافه مي كند: نقشه و اطلاعات مكاني بازديد و نگهداري از ايستگاه هاي پايش تراز دريا در شهرهاي بندر انزلي و آستارا، تهيه و ارسال گزارش هاي مربوطه به سازمان نقشه برداري كشور، بازنگري و تعيين موقعيت اوليه نقاط  شبكه ترازيابي استان گيلان و ارسال گزارش و مستندات آن به سازمان نقشه برداري كشور، تشكيل جلسات گروه كاري كاربران نقشه و اطلاعات مكاني و پايش مصوبات جلسات تا اجراي كامل، آماده سازي و تهيه نقشه هاي مورد نياز طرح هاي مختلف آماري و همچنين دستگاه هاي اجرايي استان و تكميل فرم هاي عملكرد ماهيانه و گزارشات فصلي و نظر سنجي ها نيز از ديگر فعاليت هاي واحد نقشه معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان است.   

***                  

وي در ادامه با بيان اينكه سالنامه آماري سال ۱۴۰۰و آمارنامه استان سال ۱۴۰۰ به كمك آمار هاي ثبتي، فرابري و پردازش داده‌ها تهيه و تدوين شده ست، به تهيه گزيده شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي استان (سال ۱۴۰۰) اشاره مي كند و مي گويد: بارگزاري فايل‌هاي جداول سالنامه آماري استان ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، بارگزاري فايل‌هاي جداول آمارنامه استان، بارگزاري فايل‌هاي شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي استان ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در سامانه آمار و اطلاعات، پاسخگويي به مكاتبات اداري و مشاوره به كاربران، بروزرساني گزارش نتايج طرح نيروي كار در سامانه ساوانا«سامانه يكپارچه آمار و اطلاعات»، بهنگام‌سازي جداول سري زماني بر اساس ساختار جديد، ساخت جداول سالنامه آماري ۱۴۰۱  در سامانه ساوانا و ارجاع به دستگاه‌ها جهت تدوين سالنامه آماري ۱۴۰۱، ساخت جداول آمارنامه ۱۴۰۱  در ساوانا و ارجاع به دستگاه‌ها جهت تدوين آمارنامه۱۴۰۱، ساخت جداول گزيده شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي استان ۱۴۰۱ در ساوانا و ارجاع به دستگاه‌ها از جمله فعاليت هاي اين بخش است.

***                              

معاون آمار و اطلاعات سازمان با بيان اينكه از شهريور ۱۴۰۱ تا شهريور ۱۴۰۲ طرح هاي آماري زيادي از سوي معاونت آمار استان انجام شده است، مي گويد: اجرا، استخراج و نظارت ۳۱  عنوان طرح آماري شامل  ۱۲۰ طرح ماهانه، ۲۴ طرح فصلي و ۱۵ طرح سالانه در استان گيلان اجرا شد.     وي به اختصار عناوين برخي از طرح هاي آماري را به شرح زير بر مي شمرد:

طرح آمارگيري از قيمت توليد كننده و مقدار توليد بخش معدن، طرح آمارگيري از قيمت توليد كننده و مقدار توليد بخش صنعت، طرح آمارگيري از قيمت توليد كننده  محصولات مرغداري هاي، طرح آمارگيري از قيمت توليد كننده محصولات گاوداري هاي، طرح آمارگيري از قيمت توليد كننده بخش خدمات، طرح آمارگيري از قيمت فروش محصولات و هزينه خدمات كشاورزي(سرخرمن)، طرح آمارگيري از قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري، طرح آمارگيري از قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي  روستايي، طرح آمارگيري از قيمت اجاره بها، طرح آمارگيري ازهزينه و درآمد خانوار،            طرح آمارگيري از نيروي كار، طرح پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي كشور، طرح آمارگيري كشتار دام، طرح آمارگيري كشتارطيور كشتارگاه هاي رسمي كشور،      طرح اندازه گيري تغييرات ماهانه دام سنگين، طرح اندازه گيري تغييرات ماهانه دام سبك، طرح فهرست برداري نمونه پايه طرح‌هاي خانواري، طرح آمارگيري از كارگاههاي صنعتي ۱۰ كاركن و بيشتر،    طرح آمارگيري ازمعادن در حال بهره‌برداري، طرح فعاليت‌هاي ساختماني در سطح كل كشور،  طرح آمارگيري باغداري، طرح آمارگيري بهنگام‌سازي چارچوب كارگاه‌هاي كشاورزي،  طرح تحقيق و توسعه،    طرح آمارگيري از گاوداري‌هاي صنعتي،  بهنگام سازي چارچوب تحقيق و توسعه،  طرح آمارگيري از گاوداري‌هاي صنعتي  ويژه داده و ستانده، طرح‌ ‌آمارگيري از كارگاه‌هاي  محيط زيست، چاهاي آب و يخ سازي مرتبط با  داده و ستانده، اعتبار طرح‌هاي حمل‌ونقل و ارتباطات ويژه داده و ستانده، طرح آمارگيري مرحله دوم داده و ستانده بخش  بازرگاني و خدمات، طرح آمارگيري مرحله سوم داده و ستانده بخش  بازرگاني و خدمات، طرح هاي آماري و سرشماري ها و طرح آمارگيري بنگاه هاي معاملات ملكي  ويژه داده و ستانده.